DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ DLA STRONY INTERNETOWEJ

WSTĘP

Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności dotyczy strony internetowej www.sp28.torun.pl

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnej.

Dane teleadresowe placówki:

Szkoła Podstawowa nr 28 im. prof. Henryka Arctowskiego

87-100 Toruń, ul. Przy Skarpie 13

Tel/fax 56 648 61 20, 56 648 64 77

e-mail: sp28torun@sp28.edu.torun.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017.09.17

Data ostatnie aktualizacji: 2023.11.12

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. Część informacji na stronie internetowej ma postać dokumentów PDF, które nie są edytowalne;

 2. Zdjęcia umieszczane na stronie internetowej nie mają podpisów alternatywnych;

 3. Zamieszczone filmy nie mają napisów dla osób głuchych.

Powody wyłączenia:

Strona była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Ułatwienia na stronie internetowej:

 1. Wiele artykułów zamieszczamy bezpośrednio w serwisie na stronie głównej (bez linkowania);

 2. Możliwość powiększania tekstu przez wykorzystanie narzędzi przeglądarki;

 3. Mapa strony;

 4. Jasne tło;

 5. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

 6. Na stronie znajduję się ELEKTRONICZNY PLIK ZAWIERAJĄCY TEKST ODCZYTYWALNY MASZYNOWO

Administrator strony internetowej podejmuje działania w celu poprawy jej dostępności.

Data sporządzenia deklaracji o dostępności:

2021-03-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osoba kontaktową jest p. Renata Kaczmarek – e-mail: natakacz1@wp.pl , tel.: 606 809 375 lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: tel. 56 6486477, adres e-mail: sp28torun@sp28.edu.torun.pl

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane osoby zgłaszającej żądanie

 2. Wskazanie, o którą stronę internetową chodzi

 3. Sposób kontaktu

 4. Ewentualne określenie alternatywnego sposobu dostępu .

Podmiot publiczny powinien niezwłocznie zrealizować żądanie, nie później niż 7 dni od wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie terminu nie będzie możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa (przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące). Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej będzie niemożliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób przekazania informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście główne od strony ulicy Przy Skarpie. Prowadzą do niego schody bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach. Podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się przy wejściu w skrzydle szkoły z pływalnią – basenem.

 2. Wejścia, korytarze, toalety w hali gimnastycznej oraz basenu są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 3. Informacji o rozkładzie i funkcji pomieszczeń w szkole udziela pracownik obsługi w dyżurce szkoły.

 4. Na terenie szkoły znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla pracowników szkoły oraz pojazdów dostawczych. Parking może być wykorzystywany przez osoby niepełnosprawne.

 5. Główny budynek szkoły jest trzykondygnacyjny. W części podziemnej znajduje się piwnica z pomieszczeniami szatni dla uczniów oraz pomieszczeniami technicznymi. W budynku szkoły nie ma wind.

 6. Korytarze szkolne mają szerokość powyżej 140 cm.

 7. Klatki schodowe mają szerokość powyżej 120 cm, są zabezpieczone w barierki jednostronne.

 8. Do budynku szkoły można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.

 9. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego