Projekt „Z ekologią na TY”

W ramach działań ekologicznych cała społeczność szkolna została zgłoszona do II edycji ogólnopolskiego projektu „Z ekologią na TY”.

 

Cele projektu.

Projekt jest odpowiedzią na wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i wychowania przedszkolnego oraz opublikowane przez MEiN kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/23.

Cele projektu wynikające z podstawy programowej – wymagania ogólne.

– Doskonalenie umiejętności w zakresie rozumienia zależności pomiędzy składnikami środowiska przyrodniczego.

– Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.

– Kształtowanie umiejętności obserwacji faktów, zjawisk przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, wykonywania eksperymentów i doświadczeń, a także formułowania wniosków i spostrzeżeń.

– Rozwijanie umiejętności tworzenia relacji, współdziałania, współpracy oraz samodzielnej organizacji pracy w małych grupach, w tym organizacji pracy przy wykorzystaniu technologii.

Zadania będą realizowane podczas zajęć lekcyjnych w szkole, przy okazji realizacji podstawy programowej oraz jako zadania dodatkowe dla chętnych.


Z okazji Święta Drzewa 2022 uczniowie klas 4-8 wzięli udział w szkolnym konkursie na prezentację multimedialną pt. „Historia kartki papieru – rady na odpady”. Tematyka prac dotyczyła przedstawienia historii papieru, jego produkcji i recyklingu, roli lasów i gospodarki leśnej. Prace były oceniane zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie konkursu. Wszystkie prace ciekawie i pomysłowo przedstawiały tę ważną tematykę. Jury wyłoniło laureatów:
I miejsce – Jakub Grzywiński z klasy 8a
II miejsce Szymon Domżalski z klasy 8c
III miejsce Szymon Czajka z klasy 5a
III miejsce Dawid Gałkowski z klasy 8d
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, gratulujemy zwycięzcom i zachęcamy do obejrzenia prezentacji.

Propagowanie ekologicznego stylu życia przy pomocy nowoczesnych technologii.

W naszej szkole na lekcjach informatyki podejmujemy tematy związane z ekologią.

Uczniowie klas siódmych wykonali plakaty w programie Gimp pt. „Ziema w twoich rękach”.

Plakaty skłaniały do dbałości o stan Ziemi i przypominały, że wszyscy są odpowiedzialni za dobrostan życia na naszej planecie.

Klasy szóste wykonały w tym półroczu grę w programie Scratch „Jak być bardziej eko”.

Gra miała na celu pokazanie jak segregować odpady oraz dbać o naszą planetę. Wszyscy wiemy, że recykling odpadów umożliwia ich ponowne wykorzystanie, ogranicza emisję szkodliwych gazów oraz wymaga mniejszego zużycia wody i energii, niż tworzenie nowych produktów. Recykling odpadów przyczynia się też do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, zwłaszcza wody, która w hierarchii wszystkich potrzeb życiowych organizmów znajduje się na pierwszym miejscu. Bez wody nie byłoby życia na Ziemi. Nie byłoby nas. Gdyby na ziemi zabrakło roślin zmniejszyłoby się stężenie tlenu, ponieważ rośliny nam dostarczają tlen pobierając również dwutlenek węgla. Dlatego tak ważne jest propagowanie zachowań proekologicznych i uświadamianie młodzieży, że jest odpowiedzialna za planetę Ziemię.

Violetta Katarzyńska


Propagowanie zdrowego stylu życia przy pomocy nowoczesnych technologii

W naszej szkole na lekcjach informatyki podejmujemy tematy ekologii i zdrowia.

Klasy piąte realizowały w tym półroczu tematykę związaną ze zdrowym stylem życia.

Uczniowie wykonali prezentacje multimedialne, w których zawarli podstawowe zasady zdrowego stylu życia.

Jako podstawowe elementy zdrowego stylu życia uczniowie wymieniali: odpowiednio zbilansowaną dietę, w tym zachwalali produkty rolnictwa ekologicznego, stosowną do wieku długość i jakość snu, aktywność fizyczną. Zwrócili uwagę, że stosowanie używek np. palenie papierosów, zażywanie narkotyków, picie alkoholu jest bardzo niebezpieczne dla zdrowia. Do niektórych negatywnych skutków zaliczyli np. uszkodzenie tkanek, przyśpieszenie procesu starzenia się oraz nowotwory.  Wspomnieli także, że palenie papierosów zanieczyszcza środowisko.

Uczniowie nie zapomnieli również o badaniach profilaktycznych, które mogą zapobiec chorobom lub spowodować ich wczesne wykrycie.

Dobrostan fizyczny to jednak nie wszystko. Uczniowie zwrócili uwagę, że ważny jest odpowiedni, pozytywny stan psychiczny, więzi społeczne, a także zdolność do rozwoju i samorealizacji człowieka. Człowiek powinien żyć w czystym środowisku, dlatego należy dbać o naszą planetę.

Na lekcji podjęliśmy temat eko-produktów. Zdrowe eko-jedzenie eliminuje z naszej diety pestycydy, konserwanty, hormony i inne szkodliwe substancje. W konsekwencji zmniejszamy ryzyko chorób cywilizacyjnych, nowotworów i alergii.

Violetta Katarzyńska