Wysokość składki na Radę Rodziców

Pierwsze dziecko – 30,00 zł

Drugie dziecko – 15,00 zł

Trzecie i kolejne dziecko – zwolnione

Wpłacając składkę za drugie dziecko należy podać skarbnikowi imię i nazwisko oraz klasę pierwszego dziecka.

Przy zwolnieniu na trzecie i kolejne dziecko należy podać skarbnikowi imię i nazwisko oraz klasę pierwszego i drugiego dziecka.

Wpłat na Radę Rodziców dokonywane są u skarbnika klasy. Za dwóch uczniów z danej klasy można nie dokonywać wpłaty (decyzję w tym zakresie pozostawiamy rodzicom – nie jest wymagane składanie wniosku do Rady Rodziców o zwolnienie z wpłaty). Nr konta Rady Rodziców: : 04 1090 1506 0000 0001 2240 8480

Jeśli klasa dokona 100% wpłat (uwzględniając możliwość braku wpłaty od dwóch uczniów) może wnioskować o 50% zwrot wpłaconych składek. Zwrot dla klasy za wpłaty na RR dokonywany będzie po wcześniejszym uiszczeniu 100% wpłat. Zwrotu dokonuje skarbnik RR w formie gotówkowej lub przelewem po otrzymaniu od skarbnika danej klasy listy osób, które dokonały wpłat, wraz z podaniem wysokości wpłaty. Jeżeli zwrot ma nastąpić na rachunek bankowy należy podać jego numer oraz odbiorcę.

 

Wpłaty-lista

Rada Rodziców FB