ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ ŚREDNICH

strona dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych – https://torun.edu.com.pl

Na stronie zamieszczone zostaną informacje dla kandydatów:

 • VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrującego się samodzielnie w systemie – https://youtu.be/n62_lFFih64
 • możliwości systemu Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN

ZASADY REKRUTACJI DO SZKÓŁ ŚREDNICH

Maksymalnie możesz zdobyć 200 pkt. w procesie rekrutacji do szkół średnich

PUNKTY ZA EGZAMIN – 100 pkt.

Część egzaminu ósmoklasisty:

Liczba punktów:

Język polski

1% * 0,35 = 0,35 pkt. (max. 35 pkt.)

Matematyka

1% * 0,35 = 0,35 pkt. (max. 35 pkt.)

Język obcy

1% * 0,30 = 0,30 pkt. (max. 35 pkt.)

PUNKTY ZA ŚWIADECTWO – 100 pkt.

ocena z języka polskiego

max. 18 pkt.

ocena z matematyki

max. 18 pkt.

ocena z I przedmiotu (zazwyczaj jest to język obcy)

max. 18 pkt.

ocena z II przedmiotu

max. 18 pkt.

aktywność społeczna

3 pkt.

świadectwo z wyróżnieniem

7 pkt

szczególne osiągnięcia

max. 18 pkt.

Zasady przeliczania ocen ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

Ocena

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

Punkty

18 pkt.

17 pkt.

14 pkt.

8 pkt.

2 pkt.

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć uczniów szkoły podstawowej

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

 • tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów
 • tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty
 • tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 • dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 • dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 • dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 punkty

b) krajowym – 3 punkty

c) wojewódzkim – 2 punkty

d) powiatowym – 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Aby za osiągnięcie kandydat mógł otrzymać punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły.

O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje Dyrektor szkoły.