STYPENDIUM

DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA  ZNAJDUJĄ SIĘ W DYŻURCE SZKOLNEJ LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ www.sp28.torun.pl

Wnioski o stypendium szkolne (socjalne) na rok szkolny 2021/2022 można składać w terminie 01.09 – 15.09.2021 r.

 Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 528 zł.

 WNIOSKI Z KOMPLETEM DOKUMENTÓW (prosimy Państwa o dokładne zapoznanie się z wykazem dokumentów potwierdzających uzyskiwany dochód – ZA M-C SIERPIEŃ 2021) składane są w sekretariacie szkoły (nie podczas przerw) lub w zamkniętej kopercie w DYŻURCE SZKOLNEJ                                             

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O STYPEDNIUM

WNIOSEK