Projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa

PROJEKT ESA

Szkoła przystąpiła na min. najbliższe dwa lata do Projektu Edukacyjna Sieć Antysmogowa oraz podjęła współpracę w realizacji tego Projektu z NASK.

NASK realizuje Projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA), służący zwiększeniu świadomości uczniów, ich rodziców, jak również nauczycieli w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu.

W ramach projektu planowana jest możliwość prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych również w innych obszarach związanych z ekologią oraz zdrowym trybem życia w tym dotyczących zmian klimatu, w szczególności antropogenicznych źródeł tych zmian i możliwości przeciwdziałania tym zmianom zarówno w życiu codziennym jak również w skali ogólnospołecznej.

NASK zainstalował przy wejściu głównym szkoły, po lewej stronie urządzenie niezbędne do realizacji Projektu. Jest to czujnik zewnętrzny mierzący wielkości fizyczne określające poziom zanieczyszczenia powietrza (ilość pyłu zawieszonego PM2,5, PM10, temperatura, ciśnienie atmosferyczne, wilgotność powietrza) oraz tablicę informacyjną LED, służącą do prezentacji wyników pomiarów jakości powietrza.

Szkoła została podłączona do portalu internetowego https://esa.nask.pl/ dedykowanego dla szkół biorących udział w Projekcie w celu prezentacji danych pochodzących z czujników zainstalowanych w szkołach w całej Polsce. W Toruniu tylko 4-ry szkoły wygrały współpracę z NASK w konkursie, który odbył się w czerwcu.

Zachęcamy do odczytywania codziennych wyników poziomu smogu w naszej lokalnej Ojczyźnie.

https://esa.nask.pl/szkola/id/1749

Koordynatorzy projektu z przeszkolonym gronem pedagogicznym przeprowadzą, w oparciu o dostarczone przez NASK materiały, zajęcia dydaktyczne w minimum 80% oddziałach klasowych Szkoły. Zajęcia dydaktyczne dotyczące smogu będą przeprowadzane pomiędzy październikiem a kwietniem natomiast pozostałe zajęcia związane z innymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej edukacji ekologicznej oraz zdrowego trybu życia, które zostaną wprowadzone do oferty informacyjno-edukacyjnej projektu ESA będą odbywały się zgodnie z zaplanowanym terminarzem dla danej grupy tematycznej.

Państwo będą mogli na bieżąco na stronie internetowej Szkoły zapoznawać się z prezentacjami, filmami i innymi materiałami edukacyjnymi dotyczącymi projektu, jak również śledzić aktywność szkoły w ramach Projektu

Projekt Edukacyjnej Sieci Antysmogowej obejmuje również rodziców uczniów.

Specjalnie dla nich został przygotowany film edukacyjny na temat smogu i działań, w których uczestniczą uczniowie: https://youtu.be/ndgFKVh3ht0