Program ogólnopolski Junior-Edu-Żywienie (JEŻ)

Program badawczo-wdrożeniowy edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych finansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki nr MEiN/2022/DPI/96 z dnia 7 marca 2022 r. realizuje zadanie pn.: Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych.

Akronim: Junior-Edu-Żywienie (JEŻ).

Czas realizacji zadania to 1.03.2022 – 30.06.2023.

Zadanie to realizuje grono specjalistów reprezentujących wiodące instytucje dla obszaru związanego z tytułem projektu tj. Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW, przy współpracy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego.

Do głównych założeń zadania należy przeprowadzenie badań naukowych i na ich podstawie opracowanie oraz wdrożenie treści i form nauczania wybranych zagadnień z zakresu żywienia człowieka w wieloaspektowym kontekście powiązań ze zdrowiem człowieka i społeczeństwa oraz stanem środowiska naturalnego, uwzględniając percepcję i wiek beneficjentów projektu tj. uczniów klas I-VI szkół podstawowych.

W ramach tego zadania nauczyciele ze szkół podstawowych, które zadeklarują udział w tym przedsięwzięciu zostaną przeszkoleni w zakresie skutecznego edukowania uczniów na temat optymalnego żywienia dzieci i otrzymają certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń i uzyskanie kompetencji w tym obszarze. Rozwój kompetencji nauczycieli pozwoli na modelowanie pożądanych postaw i zachowań żywieniowych wśród uczniów oraz ich rodzin, przyczyniając się do zmiany dotychczasowego stylu życia polskich rodzin na bardziej prozdrowotny.

Działania:

Do głównych działań należą:

1. Badanie stanu wiedzy i świadomości żywieniowej dzieci szkół podstawowych, ich rodziców/opiekunów oraz nauczycieli oraz ocena stanu odżywienia dzieci, na podstawie pomiarów antropometrycznych i analizy składu ciała.

2. Ocena organizacji żywienia dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, a na tej podstawie opracowanie modelowych rozwiązań w tym zakresie.

3. Opracowanie i wdrożenie wieloaspektowego programu edukacji żywieniowej dla uczniów szkół podstawowych.

4. Szkolenie nauczycieli w zakresie wdrożenia programu edukacji żywieniowej.

5. Przygotowanie infrastruktury kształcenia praktycznego uczniów i nauczycieli oraz wsparcie szkoleń praktycznych.

Na podstawie podjętych w ww. zadaniu działań w przyszłości planowane jest opracowanie powszechnego programu edukacji żywieniowej dla najmłodszych uczniów, w którym informacje będą przekazywane w sposób zrozumiały i przystępny, a przede wszystkim atrakcyjny, przez nauczycieli, dysponujących wiedzą żywieniową i umiejętnościami jej skutecznego przekazywania.

Projekt w przyszłości pozwoli na opracowanie podstawy merytorycznej do wprowadzenia do nauczania w szkołach podstawowych nowego przedmiotu pn. Podstawy prawidłowego żywienia, który mógłby być realizowany jako element promocji prozdrowotnego stylu życia.

Przewidywane rezultaty

Na podstawie zdiagnozowanego poziomu wiedzy i świadomości żywieniowej zarówno nauczycieli szkół podstawowych, jak i uczniów klas I-VI oraz ich rodziców/opiekunów, zostanie opracowany i wdrożony wieloaspektowy program edukacji żywieniowej uczniów przez przeszkolenie nauczycieli szkół podstawowych w zakresie racjonalnego żywienia dzieci, z uwzględnieniem zasad diety planetarnej w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. Zdobyta przez nauczycieli, dzięki cyklowi szkoleń, wiedza i umiejętności będą przez nich wykorzystywane w pracy z uczniami, w celu zmiany ich dotychczasowych nawyków żywieniowych w kierunku bardziej prozdrowotnym.

Zaprojektowanie, a przede wszystkim wdrożenie, programu edukacji nauczycieli szkół podstawowych w zakresie racjonalnego żywienia dzieci, a następnie objęcie edukacją uczniów, pozwoli na zmniejszenie skali występowania chorób dietozależnych, a zwłaszcza nadwagi i otyłości wśród dzieci, poprzez zmianę dotychczasowych, często niekorzystnych zdrowotnie nawyków żywieniowych. Ważnym rezultatem zadania będzie rozbudzenie w uczniach, już na wczesnym etapie edukacji, zainteresowania problematyką dotyczącą żywności oraz żywienia w kontekście zdrowia publicznego i stanu środowiska naturalnego oraz ukształtowanie właściwych nawyków żywieniowych, które są podstawowym warunkiem nie tylko zdrowia, ale również efektywności procesu uczenia się oraz dobrostanu indywidualnego i społecznego.