INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW ORAZ ICH RODZICÓW

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINÓW KLAS VIII
ODBĘDZIE SIĘ W CZWARTEK 6 LIPCA W GODZ. OD 8.00 DO 14.00 W SEKRETARIACIE SZKOŁY

ORYGINAŁ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ ORYGINAŁ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU KLAS VIII NALEŻY ZŁOŻYĆ DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU DO DNIA 11 LIPCA DO GODZ. 15.00