INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW ORAZ ICH RODZICÓW

 

ODBIÓR ZAŚWIADCZEŃ O WYNIKACH EGZAMINÓW KLAS VIII
ODBĘDZIE SIĘ W …………………………. W GODZ. OD 8.00 DO 14.00 W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 

ORYGINAŁ ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ ORYGINAŁ ZAŚWIADCZENIA O WYNIKACH EGZAMINU KLAS VIII NALEŻY ZŁOŻYĆ DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU DO DNIA ………….. DO GODZ. 15.00

 

3. Procedury egzaminacyjne dla uczniów i rodziców w 2024 roku – szkolenie dla uczniów i rodziców

4. Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty w 2024 roku

5. Szkolenie rekrutacyjne dla uczniów i rodziców w 2024 roku