Zasady przebywania osób dorosłych w szkole

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i palcówkach oraz na podstawie Zarządzenia nr 26/2018/19 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 28 w Toruniu wprowadzam zasady przebywania rodziców, innych osób dorosłych w szkole.

1. Każda osoba dorosła nie będąca rodzicem, może wejść na teren placówki po zgłoszeniu się w dyżurce podając: imię i nazwisko, cel wizyty/do kogo (dane wpisywane są de rejestru wejść); wchodzący otrzymuje identyfikator gość z pieczątką szkoły; osoba odwiedzana informowana jest telefonicznie przez pracownika sprawującego nadzór nad wejściem szkoły o wizycie.

2. Osoby zgłaszające się do placówki w celu pozostawienia ofert, CV, itp., pozostawiają dokumenty w dyżurce.

3. Rodzice odprowadzają dzieci tylko do drzwi wejściowych.

4. Rodzice oczekują dziecko kończące lekcje tylko przy drzwiach wejściowych (poza rodzicami dzieci przedszkolnych, odbierającymi dzieci ze świetlicy).

5. Rodzice uczniów po rozpoczęciu zajęć nie wchodzą na teren szkoły; wyjątek stanowią sytuacje, kiedy rodzic/opiekun jest wezwany do szkoły po odbiór dziecka; wówczas przechodzi procedurę opisaną w punkcie 1.

6. Rodzice/opiekunowie uczniów chcący przekazać dziecku materiały, pożywienie, zostawiają je w dyżurce.

7. Rodzice, którzy są umówieni z nauczycielem zgłaszają się w dyżurce podając informacje odpowiednio (jak w punkcie 1.); oczekują na spotkanie na parterze na holu przy pokoju nauczycielskim; nauczyciel umówiony schodzi do rodzica.

8. Rodzice chcący spotkać się z dyrekcją szkoły, załatwiający sprawy administracyjne – zgłaszają w dyżurce informacje odpowiednio (procedura jak punkcie 1.).

9. Rodzice odbierający obiady za nieobecne dziecko mogą to zrobić w godzinach 12 – 14 za wyjątkiem przerw obiadowych, tj.: 12.20 – 12.40 oraz 13.25 – 13.45.

10. Odmowa podania danych i celu wizyty/do kogo uniemożliwia wejście osoby dorosłej do szkoły.

11. W szkole obowiązuje całkowity zakaz oferowania, przekazywania nauczycielom, uczniom materiałów reklamowych, promocyjnych w postaci biletów wstępu, książek, itp. Ewentualną zgodę na takie działania wydaje tylko dyrektor szkoły, a opisane materiały mogą przekazywane wyłącznie za pośrednictwem sekretariatu.

Grażyna Sułkowska – dyrektor szkoły